Hyppää pääsisältöön

Väestönkasvu ja muuttoliike

Suurten kaupunkien vetovoima on ollut 2000-luvulla vahva, ja Helsingin väestö on kasvanut viime vuosina nopeasti. Koronatilanne tuotti kasvuun notkahduksen. Tulevaisuuden muuttoliikkeet ovat murrosvaiheessa muun muassa työn ja opiskelun digitalisaation johdosta.
Miten tilanne on kehittynyt?

Helsingin väestö on kasvanut 2000-luvulla nopeasti etenkin muuttoliikkeen myötä. Myös luonnollinen väestönkasvu on tuonut lisää väkeä, kun nuori väestörakenne on pitänyt syntyvyyden muuta maata korkeammalla tasolla.

Missä olemme nyt?

Koronapandemia käänsi kaupungin pitkään jatkuneen väestönkasvun trendin. Muuttovirrat kaupunkiin heikkenivät, poismuutot lisääntyivät ja muuttovoittoa saatiin ainoastaan ulkomailta.

Mitä näköpiirissä?

Helsingin vetovoima on edelleen vahva, ja väestöennusteissa odotetaan muuttoliikkeen kaupunkiin elpyvän. Digitalisaatio voi kuitenkin tuottaa muuttoliikkeelle uudenlaisia ajureita työn ja opiskelun muuttumisen kautta.

Sisällysluettelo:

1. Helsinki on kasvava kaupunki

Suurten kaupunkien vetovoima on viime vuosina ollut vahva, ja Helsingin väestö on kasvanut nopeasti. Helsingissä on yli 650 000 asukasta, ja monet kaupunginosat vastaavat väkiluvultaan pienempiä suomalaisia kaupunkeja. Väestönkasvu nojaa pääosin ulkomailta ja muualta Suomesta tulevaan muuttoliikkeeseen, josta on tullut noin 80 prosenttia väkimäärän lisäyksestä.​ Muuttoliikkeen lisäksi väestömäärään vaikuttaa luonnollinen väestönkasvu, eli syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus. Helsingin nuoren ikärakenteen vuoksi väestö on kasvanut myös syntyvyyden enemmyyden kautta, ja luonnollinen väestönkasvu on pysytellyt noin tuhannessa hengessä läpi 2000-luvun.

2010-luvun puolivälissä Helsingin väestö kasvoi keskimäärin 7 860 henkeä vuodessa, eli nopeammin kuin kertaakaan 1960-luvun alun jälkeen. Väestökehitys on vaihdellut voimakkaasti talouden suhdanteiden, asuntomarkkinoiden sekä maahanmuuttoon vaikuttaneiden muutosten vuoksi. Erityisen suuria vaihtelut ovat muuttoliikkeessä. Vuosituhannen vaihteen jälkeen Helsingin saama nettomuutto on vaihdellut 1 500 hengen muuttotappiosta yli 7 000 hengen muuttovoittoon.

Helsingin väkiluvun vuosittainen muutos oli nopeimmillaan vuosien 2008-2017 välillä, jopa yli 8 000 asukasta vuodessa. 2020-luvun vaihteessa väkiluku on lisääntynyt hitaammin, mutta seuraavien vuosikymmenten aikana sen ennustetaan taas kasvavan nopeammin.

2. Koronatilanne aiheutti notkahduksen väestönkasvuun

Helsingin muuttoliikkeelle on ollut tyypillistä, että kaupunkiin muuttaa nuoria aikuisia, ja lähtömuutoissa on puolestaan korostunut perheellistymisikäisten osuus. Tulomuutossa 18–27-vuotiaiden osuus on erittäin korkea, ja suurin tulijaryhmä ovat 20–25-vuotiaat. Lähtömuutto Helsingistä seudun muihin kuntiin painottuu 20–35-vuotiaisiin aikuisiin sekä pieniin lapsiin. Lähtijöiden määrä on kasvanut viime vuosina. Vaikka sekä lähtö- että tulomuuton määrä on 2000-luvulla vaihdellut voimakkaasti, muuttajien ikäjakaumassa on ollut vain vähäisiä muutoksia.

Vuonna 2019 Helsingin väestö kasvoi 5 800 asukkaalla, mutta kasvu hidastui vuoden 2020 aikana, jolloin väestö kasvoi vain 3 100 asukkaalla. Vuoden 2021 väestönkasvu jäi poikkeuksellisen pieneksi, reiluun 1 500 henkeen. Vuosina 2020–2021 Helsinki sai muuttovoittoa vain ulkomailta, ja vuoden 2021 väestönkasvu selittyy ulkomailta saadun muuttovoiton lisäksi kasvaneella syntyvyydellä. Kotimaan muuttotappio kasvoi noin 4 200 henkeen vuonna 2021, kun se vuotta aiemmin oli noin 1 000 henkeä. Toisaalta ulkomaisen muuttoliikkeen tuoma väestönlisäys oli noin 4 200 henkeä, joten muuttoliike ei kokonaisuudessaan lisännyt väestön määrää vuonna 2021.Ulkomailta tullut muuttovoitto on edelleen samalla tasolla kuin koko 2010-luvun, eli koronatilanteen myötä korostui erityisesti maan sisäisten muuttovirtojen heikkeneminen. Vuoden 2022 ennakkotietojen mukaan kotimaan muuttoliike oli noin 500 henkeä tappiollista, kun taas ulkomailta saatu muuttovoitto oli hieman edellisvuosia korkeammalla tasolla. 

3. Muuttoliike kaupunkiin heikkeni

Koronapandemian aikana kaupungista pois muuttaneiden määrä on kasvanut varsin tasaisesti kaikissa ikäluokissa. Myös alle 15-vuotiaiden lasten muuttotappio kasvoi, joskaan ei yltänyt 2000-luvun alkuvuosien tasoon. Opiskelijaikäluokkia ei tullut koronapandemian aikana kaupunkiin entiseen tapaan. Samanaikaisesti työikäisten ja eläkeikäisten ikäluokista lähdettiin kaupungista aikaisempaa enemmän. Lähtömuuton kasvua oli suhteellisesti varsin paljon muualle Uudellemaalle, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan, joihin muutti aiempaa enemmän myös lapsiperheitä.  

Tarkkaa tutkimustietoa koronapandemian myötä lisääntyneiden poismuuttojen muuttosyistä ei vielä ole. Saatavilla olevan tiedon pohjalta on oletettu, että työikäisten poismuuton lisäys liittyy muun muassa Helsingin työllisyyden nopeaan heikkenemiseen palvelusektorilla sekä toisaalta etätyön lisääntymiseen. Se, että poismuuttaneissa keski-ikäisissä korostui poikkeuksellisesti korkea koulutustaso, viittaa nimenomaan etätyön käyttöönottoon monissa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Syksyn 2020 kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen mukaan tärkeimmiksi syiksi harkita muualle muuttamista nousivat asumisen ja elämisen kalleus, kaipuu luonnonläheiseen ja rauhalliseen ympäristöön sekä isomman asunnon, oman pihan tai oman talon hankkiminen. 

Koronapandemian aikana etenkin koulutetun väestön lähtömuutto Helsingistä muuhun Suomeen kasvoi selvästi, ja koska myös Helsinkiin muuttaneiden määrä väheni jonkin verran, korkea-asteen koulutettujen kotimaankielisten muuttotase kääntyi vuoden 2020 aikana nollatasosta selkeästi tappiolliseksi ja vuonna 2021 muuttotappiota oli jo lähes 4 000 henkeä. Tämän kehityksen jatkuessa kaupungin veropohja on vaarassa heikentyä verrattuna 2010-luvun loppupuolen tasoon. 

Helsingin nettomuutto on kokonaisuutena pysynyt positiivisena vuoteen 2020 asti. Väestöä on tullut Helsinkiin muualta Suomesta ja ulkomailta, samalla kun sitä on viime vuosina enenevästi menetetty muualle Helsingin seudulle. Nuoremmat ikäluokat ovat erityisesti edesauttaneet nettomuuton pysymistä plusmerkkisenä. Helsinki on menettänyt korkeasti koulutettua väestöä muualle etenkin Nurmijärvi-ilmiön aikaan 2000-luvulla sekä jälleen koronapandemian alettua.

4. Muuttoliikkeen odotetaan palaavan kasvu-uralle

Koronapandemian hellittäessä työllisyystilanteen odotetaan Helsingissä paranevan ja väkimäärän kääntyvän uudelleen nousuun. Monissa skenaarioissa talouden vauhdittumisen odotetaan kuitenkin elpyvän vuonna 2022, ja kaupungin elinvoimalle tärkeiden palvelu- ja kulttuurisektorien kääntyvän kasvuun koronapandemiaan liittyvien rajoitusten poistuessa. Myös kaupunkiin suunniteltu runsas asuntotuotanto edesauttaa omalta osaltaan väestönkasvua tulevina vuosina. Väestönkasvun odotetaankin palaavan kasvu-uralle lähivuosina. Väestönkasvun odotetaan kasvavan vuonna 2022 noin 4 000 hengellä ja vuodesta 2023 eteenpäin kasvun odotetaan olevan 6 500–7 000 hengen välillä.  

Tulevaisuus on kuitenkin aiempaa vaikeammin ennakoitavissa erityisesti etätyöhön sekä etäopiskeluun, tulevaisuuden asumistoiveisiin ja monipaikkaiseen asumiseen liittyvien kysymysten vuoksi. (Lue lisää: Asuinalueiden houkuttelevuus ja asumisen muutokset.) tätyö ja digitalisaatio voivat tuottaa muuttoliikkeelle uudenlaisia ajureita työn ja opiskelun lisääntyvän paikattomuuden kautta. Pienetkin muutokset asumisen ja työnteon valinnoissa voivat aiheuttaa kaupungissa pitkällä aikavälillä merkittäviä muutoksia. Väestönkehityksessä voi näkyä myös uudenlaista alueellistumista Helsingin sisällä, eli eri kaupunginosien välillä aiemmin melko vakiintuneiden kehityssuuntien muutos. Kaupungin tulevissa väestötrendeissä korostuvat todennäköisesti muutto ulkomailta, sekä nuorten ja ikääntyneiden määrän kasvu. Uusia asumistoiveita ja muuttoliikkeen ajureita koskeva tutkimustieto ja kaupungin vetovoiman turvaaminen sekä alueiden segregaatiokehityksen ehkäisy on lähivuosina erityisen tärkeää. 

5. Syntyvyys ylittää yhä kuolleisuuden

Väestönkasvuun vaikuttavat olennaisesti myös syntyvyydessä ja kuolleisuudessa tapahtuvat muutokset. Hedelmällisyys eli naisten keskimäärin saamien lasten lukumäärä on Helsingissä huomattavasti maan keskiarvoa alhaisempi, kuten useissa suurissa kaupungeissa. Hedelmällisyys on ollut Helsingissä noin viidenneksen pienempää kuin muualla, mutta viime vuosina ero on hieman pienentynyt. Toisin kuin koko maassa keskimäärin, muuta maata nuoremman ikärakenteen johdosta syntyneitä on kuitenkin Helsingissä kuolleita enemmän, joten väestö on kasvanut myös syntyvyyden kautta.  

Syntyvyys on pitkään ollut laskussa koko maassa. Helsingissä naisten keskimäärin saamien lasten lukumäärä on pienentynyt vuoden 2010 1,39 lapsesta vain 1,11 lapseen vuonna 2019. 2010-luvuna aikana hedelmällisyys pieneni 20 prosenttia. Edellisen kerran hedelmällisyys on Helsingissä ollut näin alhaista tai alhaisempaa vuonna 1973 sekä 1930-luvun loppupuolella. Vuoden 2020 aikana syntyvyyden lasku Suomessa kuitenkin pysähtyi, ja myös Helsingissä on syntynyt hieman aiempaa enemmän lapsia. Vuonna 2021 hedelmällisyys suureni 1,23 lapseen.  

Useissa maissa, kuten myös Suomessa, hedelmällisyys on suurissa kaupungeissa alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Kansainvälisesti vertaillen hedelmällisyys on kuitenkin Helsingissä matalammalla tasolla kuin muissa Pohjoismaiden pääkaupungeissa. Tutkimukset osoittavat, että monien lapsitoiveet jäävät toteutumatta ainakin osin rakenteellisten syiden, kuten esimerkiksi taloudellisten syiden ja epävarmoihin työuriin liittyvien tekijöiden takia. Kaupungit voivat osaltaan tukea perheiden lapsitoiveiden toteutumista erityisesti tarjoamalla laadukkaita lapsiperheiden palveluita ja vahvistamalla kohtuuhintaisen asumisen sekä turvallisten asuinympäristöjen saavutettavuutta. 

Kokonaishedelmällisyys laski Helsingissä ja koko Suomessa usean vuoden ajan 2010-luvulla, kunnes lasku pysähtyi vuonna 2020. Sen jälkeen hedelmällisyys hieman nousi. Helsingissä kokonaishedelmällisyysluku oli 1,23 lasta vuonna 2021, ja koko Suomessa 1,46 lasta. Syntyneiden määrä Helsingissä oli korkeimmillaan tämän vuosituhannen aikana vuonna 2021, jolloin syntyneitä oli yli 7 000. Vuonna 2020 syntyneitä oli Helsingissä 6 650. Kuolleita oli noin 5 550 vuonna 2021, ja kuolleiden määrä on pysynyt käytännössä koko 2000-luvun ajan melko tasaisena. Luonnollinen väestönkasvu on vaihdellut 2000-luvulla noin 900 ja 1900 hengen välillä vuosittain, ja se oli vuonna 2021 noin 1 500 henkeä.