Hyppää pääsisältöön

Väestönkasvu ja muuttoliike

Suurten kaupunkien vetovoima on ollut 2000-luvulla vahva. Helsingin väestö on kasvanut viime vuosina nopeasti, vaikka koronapandemia tuottikin kasvuun notkahduksen. Tulevaisuuden muuttoliikkeet ovat murrosvaiheessa muun muassa työn ja opiskelun digitalisaation johdosta.
Miten tilanne on kehittynyt?

Helsingin väestö on kasvanut 2000-luvulla nopeasti etenkin muuttoliikkeen myötä. Myös luonnollinen väestönkasvu on lisännyt väkimäärää, kun nuori väestörakenne on pitänyt syntyvyyden muuta maata korkeammalla tasolla.

Missä olemme nyt?

Väestönkasvu on ennätyksellisen suurta. Helsinki saa muuttovoittoa erityisesti ulkomailta, mutta myös Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta. 

Mitä näköpiirissä?

Helsingin vetovoima on edelleen vahva, mutta digitalisaatio ja hybridityö ovat tuottaneet kotimaan muuttoliikkeeseen uudenlaisia ajureita etenkin työn ja opiskelun muuttuessa.

Sisällysluettelo:

1. Helsinki on kasvava kaupunki

Suurten kaupunkien vetovoima on vahva, ja Helsingin väestö on kasvanut nopeasti. Nykyisin Helsingissä on noin 665 000 asukasta, ja monet kaupunginosat vastaavat väkiluvultaan pienempiä suomalaisia kaupunkeja. Väestönkasvu nojaa pääosin ulkomailta ja muualta Suomesta tulevaan muuttoliikkeeseen, josta on tullut noin 80 prosenttia väkimäärän lisäyksestä.​ Muuttoliikkeen lisäksi väestömäärään vaikuttaa luonnollinen väestönkasvu, eli syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus. Helsingin nuoren ikärakenteen vuoksi väestö on kasvanut myös siksi, että syntyvyys on ollut kuolleisuutta korkeampi. Tämä luonnollinen väestönkasvu on pysytellyt selvästi yli tuhannessa hengessä läpi 2000-luvun. Parin viime vuoden aikana luonnollinen väestönkasvu on kuitenkin jäänyt selvästi alhaisemmaksi matalan syntyvyyden vuoksi.

2010-luvun puolivälissä Helsingin väestö kasvoi keskimäärin 7 860 henkeä vuodessa, eli nopeammin kuin kertaakaan 1960-luvun alun jälkeen. Väestökehitys on vaihdellut voimakkaasti talouden suhdanteiden, asuntomarkkinoiden sekä maahanmuuttoon vaikuttaneiden muutosten vuoksi. Erityisen suuria vaihtelut ovat muuttoliikkeessä. Vuosituhannen vaihteen jälkeen Helsingin saama nettomuutto on vaihdellut 1 500 hengen muuttotappiosta yli 10 000 hengen muuttovoittoon.

Helsingin väkiluvun vuosittainen muutos oli nopeimmillaan vuosien 2008–2017 välillä, jopa yli 8 000 asukasta vuodessa. 2020-luvun vaihteessa väkiluku on lisääntynyt hitaammin, mutta vuonna 2023 väestönkasvu oli ennätyksellisen suuri, yli 10 000 henkeä. Seuraavien vuosikymmenten aikana sen ennustetaan taas kasvavan nopeammin. Ennusteen mukaan väestö lisääntyy 2020-luvun loppupuolella hieman yli ja 2030-luvun alkupuolella hieman alle 6 500 hengellä.

2. Väestönkasvu oli ennätyksellisen suurta vuonna 2023

Helsingin muuttoliikkeelle on ollut tyypillistä, että kaupunkiin muuttaa nuoria aikuisia, ja lähtömuutoissa on puolestaan korostunut perheellistymisikäisten osuus. Tulomuutossa 18–27-vuotiaiden osuus on erittäin korkea, ja suurin tulijaryhmä ovat 20–25-vuotiaat. Lähtömuutto Helsingistä seudun muihin kuntiin painottuu 20–35-vuotiaisiin aikuisiin sekä pieniin lapsiin. Lähtijöiden määrä on kasvanut viime vuosina. Vaikka sekä lähtö- että tulomuuton määrä on 2000-luvulla vaihdellut voimakkaasti, muuttajien ikäjakaumassa on ollut vain vähäisiä muutoksia.

Koronapandemia aiheutti Helsingin väestönkasvuun notkahduksen. Vuonna 2021 väestön määrä kasvoi vain noin 1 500 hengellä. Vuonna 2022 väestönkasvu palautui koronapandemiavuosia edeltävälle tasolle. Vuonna 2022 väestön määrä lisääntyi lähes 5 600 hengellä. Kasvun taustalla oli erityisesti ulkomaan muuttoliike, jonka myötä väestö lisääntyi ennätyksellisen paljon, lähes 6 400 hengellä. Vuoden 2023 väestönkasvu oli yli 10 000 henkeä, mikä on suurin kasvu 1960-luvun jälkeen. Sekä vuoden 2022 että vuoden 2023 kasvun taustalla oli erityisesti kasvanut ulkomaan muuttoliike, jonka myötä väestö lisääntyi lähes 6 400 hengellä vuonna 2022 ja 8 200 hengellä vuonna 2023.

Myös luonnollinen väestönkasvu, eli syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden, kasvatti väestön määrää. Se jäi kuitenkin edellisvuoden tapaan alhaiseksi, noin 360 henkeen. 

Kotimaan muuttoliike palautui koronapandemiavuosien jälkeen jälleen Helsingin kannalta voitolliseksi. Muualta Suomesta Helsinkiin muuttaneiden määrä oli noin 2 000 henkeä suurempi kuin Helsingistä muualle Suomeen muuttaneiden määrä. 

Koronapandemia aiheutti notkahduksen Helsingin väestökehitykseen. Suomen muista kunnista Helsinkiin suuntautuva nettomuutto jäi negatiiviseksi. Vuoden 2022 väestönkasvu Helsingissä selittyi erittäin vahvasti ulkomaisella nettomuutolla.

3. Muuttoliike painottuu ulkomaan muuttoon

Vuoden 2023 perusteella Helsinki sai muuttovoittoa Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta, mutta menetti väestöään muulle Helsingin seudulle. Kokonaisuudessaan kotimaan muuttoliike oli Helsingin kannalta voitollista. Ulkomaan muuttoliike kasvoi vuonna 2023 ennätyksellisesti vielä edellisvuottakin suuremmaksi. Osittain tätä kasvua selittää se, että Ukrainan sotaa paenneet saivat kotikuntaoikeuden Helsingistä asuttuaan vuoden Suomessa.

Myös muuttoliikkeen ikäjakauma palautui lähelle koronapandemiaa edeltävää aikaa. Helsingistä muutti pois etenkin alle kouluikäisiä lapsia ja 20–29-vuotiaita. Sen sijaan Helsinkiin muutti paljon erityisesti 19–29-vuotiaita nuoria aikuisia.  

Kielen mukaan tarkasteltuna Helsingin vieraskielinen väestö kasvoi, kun taas suomen- ja ruotsinkielisten määrä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Helsingin vieraskielisten määrä ylitti vuoden 2023 lopulla jo 19 prosentin rajan runsaan ulkomaan muuttoliikkeen myötä. Vuonna 2023 eniten kasvua oli ukrainan, englannin, somalin ja venäjän kielten puhujissa. Vironkielisten määrä on edellisvuosien tapaan laskusuunnassa. 

Helsingin nettomuutto on kokonaisuutena pysynyt positiivisena vuoteen 2020 asti, mutta vuosi 2021 oli poikkeuksellisesti hieman negatiivinen. Vuonna 2022 Helsingin saama muuttovoitto palasi taas selkeästi voitolliseksi, ja vuosi 2023 oli muuttovoiton määrässä 2000-luvun suurin. Väestöä on tullut Helsinkiin Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta ja ulkomailta, samalla kun sitä on viime vuosina enenevästi menetetty muualle Helsingin seudulle. Etenkin nuoremmat ikäluokat ovat edesauttaneet nettomuuton pysymistä positiivisena. Helsinki on menetti korkeasti koulutettua väestöä muualle etenkin Nurmijärvi-ilmiön aikaan 2000-luvulla sekä jälleen koronapandemian alettua. Muuttoliike on parhaillaan murroksessa opiskelun ja työskentelyn muotojen muuttuessa.

4. Väestön odotetaan kasvavan tulevaisuudessa

Helsingin väestönkasvuun vaikuttaa erityisesti työpaikkojen määrä, jonka voi olettaa kasvavan myös tulevaisuudessa. Työpaikkojen lisäksi asuntotuotannon on pystyttävä vastaamaan kasvavan väestömäärän tarpeita. Kaupunki on vastannut asuntotuotannon kasvavaan tarpeeseen asettamalla 8 000 asunnon vuosittaisen tavoitteen.

Tulevina vuosina Helsingin väestömäärän ennustetaan jatkavan kasvuaan. Vuonna 2024 väestön ennustetaan kasvavan yli 8 000 hengellä, ja vuodesta 2025 eteenpäin kasvu on hieman alle 7 000 henkeä vuodessa. 2030-luvulla kasvu hidastuu noin 6 500 henkeen vuodessa. 

Väestönkehityksessä saatetaan nähdä näkyä myös uudenlaista alueellistumista Helsingin sisällä: eri kaupunginosien väliset, melko vakiintuneet kehityssuunnat voivat muuttua. Kaupungin tulevissa väestötrendeissä korostuvat todennäköisesti ulkomailta Suomeen suuntautuva muutto sekä nuorten ja ikääntyneiden määrän kasvu. Tutkimustietoa tarvitaan helsinkiläisten uusista asumistoiveista ja muuttoliikkeen ajureista. Lähivuosina on erityisen tärkeää turvata kaupungin vetovoima ja torjua alueiden segregaatiokehitystä.

5. Syntyvyys ylittää yhä kuolleisuuden

Muuttoliikkeen ohella Helsingin väestönkasvuun vaikuttavat olennaisesti myös syntyvyydessä ja kuolleisuudessa tapahtuvat muutokset. Hedelmällisyys eli naisten keskimäärin saamien lasten lukumäärä on Helsingissä huomattavasti maan keskiarvoa alhaisempi, kuten useissa muissakin suurissa kaupungeissa. Hedelmällisyys on ollut Helsingissä noin viidenneksen pienempää kuin muualla Suomessa, mutta viime vuosina ero on hieman pienentynyt. Muuta maata nuoremman ikärakenteen johdosta syntyneitä on kuitenkin Helsingissä kuolleita enemmän, joten väestö on kasvanut myös syntyvyyden kautta.  

Syntyvyys on pitkään ollut laskussa koko maassa. Helsingissä naisten keskimäärin saamien lasten lukumäärä on pienentynyt vuoden 2010 1,39 lapsesta vain 1,04  lapseen vuonna 2023. 2010-luvuna aikana hedelmällisyys pieneni 20 prosenttia. Edellisen kerran hedelmällisyys on Helsingissä ollut näin alhaista tai alhaisempaa vuonna 1973 sekä 1930-luvun loppupuolella. Vuoden 2020 aikana syntyvyyden lasku Suomessa kuitenkin pysähtyi, ja myös Helsingissä syntyi hieman aiempaa enemmän lapsia. Vuonna 2021 hedelmällisyys suureni 1,23 lapseen, mutta vuonna 2022 hedelmällisyys pieneni jälleen, kun kokonaishedelmällisyysluku laski 1,06 lapseen. Vuoden 2023 kokonaishedelmällisyysluku jäi siis vielä tätäkin alhaisemmaksi.

Suomessa, kuten useissa muissakin maissa, hedelmällisyys on suurissa kaupungeissa alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Kansainvälisesti vertaillen hedelmällisyys on kuitenkin Helsingissä matalammalla tasolla kuin muissa Pohjoismaiden pääkaupungeissa. Tutkimukset osoittavat, että monien lapsitoiveet jäävät toteutumatta ainakin osin rakenteellisten syiden, kuten esimerkiksi taloudellisten syiden ja epävarmoihin työuriin liittyvien tekijöiden takia. Kaupungit voivat osaltaan tukea perheiden lapsitoiveiden toteutumista erityisesti tarjoamalla laadukkaita lapsiperheiden palveluita ja vahvistamalla kohtuuhintaisen asumisen sekä turvallisten asuinympäristöjen saavutettavuutta. 

Kokonaishedelmällisyys laski Helsingissä ja koko Suomessa usean vuoden ajan 2010-luvulla, kunnes lasku pysähtyi vuonna 2020. Sen jälkeen hedelmällisyys hieman nousi, mutta pieneni jälleen vuosina 2022 ja 2023. Helsingissä kokonaishedelmällisyysluku oli 1,04 lasta vuonna 2023, ja koko Suomessa 1,26 lasta. Syntyneiden määrä Helsingissä oli korkeimmillaan tämän vuosituhannen aikana vuonna 2021, jolloin syntyneitä oli yli 7 000. Vuonna 2023 syntyneitä oli 6099. Kuolleita oli noin 5 740 vuonna 2023, ja kuolleiden määrä on pysynyt käytännössä koko 2000-luvun ajan melko tasaisena. Luonnollinen väestönkasvu on vaihdellut 2000-luvulla noin 250 ja 1900 hengen välillä vuosittain, ja se oli vuonna 2023 noin 360 henkeä.