Hyppää pääsisältöön

Kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen monipuolistuminen

Helsingissä on laajat kouluttautumismahdollisuudet ja korkea koulutustaso. Jatkossa työtehtävät muuttuvat ja edellyttävät koulutuksen ja osaamisen kehittämistä sekä uudistamista. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja toinen aste muodostavat yhtenäisen opinpolun, jota vahvistamalla luodaan pohja koulutuspääomalle.
Miten tilanne on kehittynyt?

Helsinkiläisten koulutustaso on noussut ja etenkin korkeasti koulutettujen osuus väestöstä kasvanut. Lähes kaikki nuoret siirtyvät jatkokoulutukseen peruskoulun jälkeen. Jatkuva oppiminen on hyvällä tasolla ja Helsingissä on laajat kouluttautumismahdollisuudet.  

Missä olemme nyt?

Helsingin työikäinen väestö on korkeammin koulutettua kuin koko maassa keskimäärin. Toisaalta pelkän peruskoulun varassa olevien osuus on korkea. Eri taustoista tulevien lasten ja nuorten välillä on eroja opinpolun eheydessä. Alueellinen eriytyminen näkyy koulujen välisinä eroina oppimistuloksissa ja oppilaiden hyvinvoinnissa.

Mitä näköpiirissä?

Kasvava osa helsinkiläislapsista ja –nuorista on äidinkieleltään muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Eriytymiskehityksen estämiseksi on tärkeää puuttua eriarvoisuuden juurisyihin. Nuorten koulutuspääoma voi lisääntyä oppivelvollisuuden laajenemisen myötä.  

Sisällysluettelo:

1. Korkea ja monipuolinen koulutustaso

Helsinki on korkeasti koulutetun väestön kaupunki, jossa keskimääräinen koulutustaso on vuosien saatossa noussut.  Yli puolella työikäisistä Helsingissä on korkea-asteen tutkinto, kun taas muualla maassa yleisin on toisen asteen ammatillinen tutkinto.  Helsingissä erityisesti kaikkein koulutetuimman väestönosan – ylemmän korkea-asteen tai tutkija-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus – on viime vuosikymmenten aikana kasvanut. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevista korkeakouluista valmistuu vuosittain kolmannes Suomessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneista.  Koulutetulla Helsingillä on myös käänteisilmiönsä. Pelkän peruskoulun varassa on 16 prosenttia työikäisistä helsinkiläisistä, mikä on enemmän kuin muualla maassa. Osittain tämä johtuu siitä, ettei koulutustilastoissa näy kuin osa maahanmuuttajaväestön tutkinnoista. Tutkintorekisterissä on pääasiassa vain Suomessa suoritetut tutkinnot.

Koulutus periytyy, ja vanhempien korkeakoulutus lisää lasten todennäköisyyttä hakeutua korkeakoulutukseen. Helsingissä aikuisväestön koulutustason painottuessa korkeakoulutettuihin myös nuorten toiveet painottuvat lukiokoulutukseen ja korkeakoulutukseen.  Helsingissä tarvitaan riittävä määrä lukio- ja korkeakoulupaikkoja turvaamaan ikäluokalle sujuva siirtymä seuraavalle koulutusasteelle. Samanaikaisesti keskeistä on varmistaa ammatillisen koulutuksen houkuttelevuus ja riittävä määrä koulutuspaikkoja työvoimapula-alojen tilanteen helpottamiseksi sekä muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaamiseksi.  (Lue lisää: Työmarkkinoiden murros, työllisyys ja kohtaanto-ongelmat.)

Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 25–64-vuotiaista on noussut Helsingissä vuodesta 2015, jolloin se oli 23,9 prosenttia. Vuonna 2021 osuus oli 28,1 prosenttia. Vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on vastaavasti laskenut. Se oli 19,2 prosenttia vuonna 2015 ja 16,4 prosenttia vuonna 2021.

2. Varhaiskasvatuksesta opinpolulle

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja toinen aste muodostavat yhtenäisen opinpolun. Opinpolun kokonaisuus on perusta, jolla mahdollistetaan kasvatuksen ja koulutuksen yhdenvertaisuus, laatu ja saatavuus taloudellisesti ja ekologisesti. Oppija on aktiivinen toimija oman opinpolkunsa rakentamisessa.

Yli 90 prosenttia helsinkiläisistä 3–6-vuotiaista ja 60 prosenttia 1–2-vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen.  Perheiden sosioekonomisella asemalla on vaikutus varhaiskasvatukseen osallistumiseen ja sen aloittamisen ajankohtaan. Korkeakoulutettujen äitien lapset aloittavat varhaiskasvatuksen aiemmin ja osallistumisaste on ikäluokkaan katsomatta muita korkeampi. Työvoiman ulkopuolisten ja sosioekonomiselta asemaltaan työntekijöiksi luokiteltavien lapset osallistuvat heikoiten varhaiskasvatukseen. Ulkomaalaistaustaisten perheiden lapset – etenkin alle 3-vuotiaat – osallistuvat varhaiskasvatukseen muita harvemmin. Ero osallistumisessa on kuitenkin muutaman edellisvuoden aikana kaventunut, kun ulkomaalaistaustaisten osallistuminen varhaiskasvatukseen on yleistynyt nopeasti. Varhaiskasvatukseen osallistumisen on tutkimuksissa todettu olevan keskeinen tekijä, jolla voidaan tukea lasten kielellisiä valmiuksia ja tasa-arvoisia oppimisedellytyksiä peruskouluun siirryttäessä.

Helsingin peruskoulujen laatu ja opetustarjonta ovat kansallisesti hyviä, mutta koulujen välillä on suuria eroja oppimistuloksissa eli oppilaiden saavuttamassa taitotasossa. Yhdeksännelle luokalle tultaessa koulujen väliset osaamiserot kaupungissa vastaavat yli kahden vuoden opiskelua. Koska peruskoulu muodostaa pohjan jatko-opinnoille ja tietoyhteiskunnan arjessa toimimiselle, vaille riittäviä valmiuksia jäävien oppilaiden suuri osuus on huolestuttava merkki. Keskeinen syy koulujen välisille eroille on naapurustojen sosioekonominen ja etninen eriytyminen, joka heijastuu koulujen oppilaspohjan ja oppimisen ympäristön eroihin. Koulujen eriytymistä on pidetty ongelmallisena myös siksi, että se voi vaikuttaa myös asuinalueiden eriytymiseen, jos lapsiperheet välttävät joitakin asuinalueita kouluun liittyvien huolten vuoksi. (Lue lisää: Asuinalueiden houkuttelevuus ja asumisen muutokset.) Hyvin toimivilla kouluilla on suuri merkitys lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa, ja ne voivat olla myös merkittävä vetovoimatekijä kaupunginosien kehityksessä.     

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste Helsingissä on noussut 2010-luvulla. Helsinkiläisistä 3 –6-vuotiaista 93,6 prosenttia oli varhaiskasvatuksen palveluissa vuonna 2021, kun vuonna 2010 vastaava osuus oli 87,2 prosenttia. Kunnan päivähoidon osuus kaikesta varhaiskasvatuksesta on samanaikaisesti kasvanut.

3. Peruskoulusta opiskelemaan

Opinpolku vahvistuu entisestään Helsingin osallistuessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, jolla päästään vahvempaan varhaiseen tukemiseen kasvun ja oppimisen vaikeuksissa. Kokeilu vahvistaa esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä entisestään. Oppijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi (esim. koettu terveys, mielen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet) on oppimisen edellytys ja yhteydessä kouluviihtyvyyteen. Lasten ja nuorten psyykkisessä hyvinvoinnissa ja kasvuympäristön turvallisuudessa on viime vuosina tapahtunut heikentymistä, ja nämä kehityskulut saattavat heijastua myös koulunkäyntiin ja oppimiseen. (Lue lisää: Lasten ja nuorten hyvinvointi)

Lasten ja nuorten määrä kasvaa tulevina vuosina Helsingissä, mikä tarkoittaa jatkuvaa investointitarvetta kasvatuksen ja koulutuksen palveluihin.  Tällä hetkellä noin viidennes Helsingin peruskoulun oppijoista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea, kun 2030-luvulla osuus arviolta jo noin kolmannes.   Yhä useampi vieraskielinen lapsi on syntynyt Suomessa, oppinut suomen tai ruotsin kieltä ja kulkenut läpi suomalaisen opinpolun. Helsinkiin muuttaa jatkuvasti perheitä, joiden lapset tarvitsevat perusopetukseen valmistavaa opetusta ja joilla on oikeus suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen.

Lähes kaikki nuoret jatkavat peruskoulusta opiskelemaan ja valtaosa suorittaa toisen asteen tutkinnon, mutta pieni osa jää koulutuksesta syrjään. Ulkomaalaistaustaiset nuoret pärjäävät siirtymässä muita heikommin, joskin Suomessa syntyneet paremmin kuin itse Suomeen muuttaneet. Helsinkiläisistä 17–24-vuotiaista noin kymmenesosa ei ole suorittanut tutkintoa peruskoulun jälkeen eikä ole opiskelemassa. Työmarkkinoille kiinnittyminen on vaikeaa ilman toisen asteen tutkintoa, ja hyvinvointivajeet kasautuvat usein matalasti koulutetuille. (Lue lisää: Alueellinen ja väestöryhmittäinen hyvinvointierojen kasvu.) Väestöryhmien ja alueiden eriarvoisuuden kasvu näkyy myös oppimisen haasteina ja koulujen välisinä eroina. Tämä osaltaan haastaa tasa-arvoisen oppimisen tavoitteiden toteutumista.

Vuonna 2021 voimaan astunut laajennettu oppivelvollisuus voi tulevaisuudessa lisätä nuorten koulutuspääomaa. Uudessa mallissa oppivelvollisuus päättyy vasta, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Muutoksen toivotaan varmistavan jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinnon.  Muutoksen myötä syrjään jäämisen riski siirtyy enemmän toisen asteen koulutuksen jälkeiseen aikaan. Ratkaisevaa on, miten nuoret saavat jatkokoulutuspaikan tai työllistyvät toisen asteen koulutuksen jälkeen. Yli 80 prosenttia Helsingissä toisen asteen tutkinnon suorittaneista on sijoittunut työhön tai opintoihin vuoden kuluttua valmistumisesta.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien osuus kaikista 16–29-vuotiaista on nyt matalampi kuin aikaisemmin 2010-luvun aikana. Heitä oli vuonna 2020 yhteensä 5,8 prosenttia ikäluokasta. Suomen- ja ruotsinkielisillä nuorilla tämä osuus on huomattavasti pienempi kuin vieraskielisillä, joista 16,6 prosenttia oli koulutuksen ja työn ulkopuolella.

4. Jatkuva oppiminen

Helsingin seudulla aikuisväestön jatkuva kouluttautuminen on Euroopan mittapuulla hyvällä tasolla. Nykyiset työtehtävät muuttuvat ja edellyttävät niin nuorten kuin jo työmarkkinoilla olevien koulutuksen ja osaamisen kehittämistä sekä uudistamista. Jatkuvalla oppimisella ja osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, yhdenvertaisuutta, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Samalla oppiminen tukee hyvinvointia ja kokemusta merkityksellisestä elämästä.

Täydennyskouluttautumisen lisäksi osa suorittaa useamman kuin yhden tutkinnon. Esimerkiksi Helsingissä ammatillista perustutkintoa suorittavista uusista aikuisopiskelijoista yli 40 prosentilla oli vähintään yksi aiempi perusasteen jälkeinen muu kuin yleissivistävä tutkinto. Ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen uusista opiskelijoista neljänneksellä ja erikoisammattitutkinnon aloittaneista yli kolmanneksella oli korkeimpana aiempana tutkintona korkea-asteen koulutus.

5. Digitalisaatio ja oppimisympäristöt

Opetuksessa ja ohjauksessa on hyödynnettävä sellaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka rikastuttavat oppimista ja tekevät oppijalle oman oppimisprosessin näkyväksi sekä edesauttavat oppilaitosten ja oppijoiden huoltajien välistä vuorovaikutusta. Myös oppijoiden yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kokemus ovat tärkeitä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Älykkäässä oppimisympäristössä datan ja tekoälyn yksi keskeinen käyttökohde on syrjäytymisen ehkäiseminen, jolla edistetään oppijoiden hyvinvointia tunnistamalla varhaisen tuen tarve sekä mahdollistamalla oppimisen ohjaus matalalla kynnyksellä.

Digitalisaatio ja teknologinen kehitys heijastuvat tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin. Merkitystään kasvattavat muutoksen hallintaa edistävät metataidot, kuten ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus, oppimiskyky, henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä tiedon arviointitaidot. Yhä tärkeämmäksi nousevat myös digitalisaatioon liittyvä osaaminen, kuten digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntäminen. Tärkeimpinä tulevaisuuden osaamisalueina erottuvat etenkin asiakaslähtöinen palveluiden kehittämisosaaminen sekä kestävän kehityksen tuntemus.