Hyppää pääsisältöön

Elinkeinoelämän rakenne ja kilpailukyky

Helsinki on hyvä sijaintipaikka yrityksille korkean koulutustason ja suuren asumistiheyden vuoksi. Monipuolinen toimialarakenne ja kansainvälistynyt yrityskenttä tukevat elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Miten tilanne on kehittynyt?

Helsinki on monipuolisesti palveluvaltainen kaupunki. Palveluiden suuri osuus pahensi työttömyyttä talouden kriiseissä, mutta yritystoiminnan laaja kirjo nopeuttaa tulevaa kasvua. 

Missä olemme nyt?

Osaamisintensiiviset alat tukevat talouden kasvua. Nopeimmin kasvavat alat perustuvat yksilöiden osaamiseen ja yritysten verkostoihin. 

Mitä näköpiirissä?

Talouden kriiseistä toipuminen palauttaa suuren osan menetetyistä työpaikoista, ja kasvavat korkeaa osaamista vaativat palvelut kiihdyttävät kasvua. Työvoiman saatavuus voi hidastaa joidenkin alojen kasvua lähivuosina. 

Sisällysluettelo:

1. Helsingin seudulla on kasvava yrityskanta

Pääkaupunkiseudun korkeakoulut ja tutkimuslaitokset synnyttävät uutta osaamista ja luovat edellytyksiä innovaatiotoiminnalle, mikä tukee korkean jalostusarvon yritysten ja työpaikkojen syntymistä.  Helsingin seudulle onkin keskittynyt suurin osa Suomen informaatio- ja viestintäalojen toiminnasta sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnasta. Kokonaisuudessaan Helsingin seudulle on sijoittunut runsaasti palvelualojen yritystoimintaa, mikä on tyypillistä korkean väestötiheyden omaaville alueille.   

Helsingissä toimii yli 50 000 liikeyritystä ja Helsingin seudulla yrityksiä on yhteensä noin 100 000. Tämä vastaa 27 prosenttia koko maan yrityskannasta, 35 prosenttia yksityisissä yrityksissä työskentelevästä henkilöstömäärästä ja 42 prosenttia koko maan yritysten liikevaihdosta. Uusia yrityksiä perustetaan Helsingin seudulla jatkuvasti enemmän kuin vanhoja yrityksiä lopetetaan. 

Helsingin yrityskanta on kasvanut vuoden 2021 tammikuun tilanteessa vuotta edeltävään nähden noin neljällä prosentilla. Kaikilla toimialoilla on tapahtunut kasvua yritysmäärässä. Aloittaneiden yritysten määrä on noussut kvartaalitarkastelussa viime vuosien aikana hieman, ja lopettaneiden yritysten määrä on hieman lisääntynyt myös.

2. Palvelualoille syntyy lisää työtä

Palvelualan laajuus ja monimuotoisuus on Helsingin erityispiirre. Vuonna 2020 palvelualojen työpaikkoja (ml. julkinen sektori) oli Helsingissä 87,9 prosenttia kaikista työpaikoista, kun koko maassa osuus oli 75 prosenttia. Julkishallintoon, koulutukseen ja sote-palveluihin liittyvät työpaikat ovat myös Helsingin seudulla yleisiä. Palvelualoista informaatio ja viestintä sekä hallinto- ja tukipalvelut (sis. vuokratyö) jatkoivat kasvuaan vuonna 2021. Näiden alojen osuus työvoimasta on Helsingissä selvästi suurempi kuin koko maassa. Helsingin teollisuustuotanto on edelleen kasvanut, vaikka teollisuuden työvoiman määrä ei muutu merkittävästi. Rakennusalalla työllisten määrän kasvu on pysähtynyt vuonna 2021. Teollisuudella ja rakentamisella on kummallakin noin kuuden prosentin osuus Helsingin työpaikoista.

Pääkaupunkiseudun työpaikkojen määrä laski hieman vuonna 2020 edelliseen vuoteen nähden. Joillakin toimialoilla määrä hieman nousi, mutta esimerkiksi kuljetus-, majoitus- ja ravitsemusalalla oli voimakkaampaa laskua. Työntekijöiden määrä nousi erityisesti informaatio-, rahoitus-, kiinteistö-, tiede- ja teknologiatoimialoilla.

3. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti

Helsingin elinkeinoelämän toimintaympäristössä on tapahtunut useita yllättäviä muutoksia 2020-luvulla. Koronapandemian vahvistama laskusuhdanne, Venäjän käynnistämä sota sekä sitä seuranneet kaupan rajoitteet yhdistettynä energian hintojen nousuun, nopeaan inflaatioon ja korkojen nousuun ovat vaikuttaneet talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Yksi keskeisistä seurauksista oli kuluttajien ostovoiman heikkeneminen, joka vaikeutti yritysten toimintaa. Konkurssien määrä kasvoi ja työllisyysaste heikkeni, minkä seurauksena kysyntä heikkeni edelleen. Samalla myös etätyön yleistyminen ja kulutustottumusten muutos ovat aiheuttaneet elinkeinoelämään edelleen jatkuvaa murrosta

4. Menestys perustuu osaamiseen

Viime vuosien kriisit voivat vaikuttaa elinkeinorakenteeseen, alihankintaketjuihin, yritysten sijoittumispäätöksiin ja osaamistarpeisiin.  Digitaalisia ratkaisuja kehittävät kasvuyritykset menestyivät koronakriisissä hyvin.  (Lue lisää: Digitalisaatio.) Kriiseistä kumpuava digitaalisten palveluiden kasvu tarjoaa mahdollisuuksia yritysten uudistumiseen ja alueen elinkeinorakenteen monipuolistumiseen, yhteiskunnallisten ja kestävyyteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen ja tuottavuuden kehittämiseen.   Vuonna 2022 pääkaupunkiseudulla startupit ja kasvuyritykset keräsivät rahoitusta ennätysmäisen summan, noin 1,6 miljardia euroa, josta Helsingin osuus oli noin 1,2 miljardia euroa. Vuonna 2023 kasvuyritys- ja startup-rahoitus laski pääkaupunkiseudulla ja maailmanlaajuisesti rahoitusolojen kiristyessä. (Lähde: Dealroom.co). 

5. Kasvupotentiaali on hyvä

Helsingin seudulla on paljon potentiaalia uudelle yritystoiminnalle ja yritystoiminnan kasvulle. Pääkaupunkiseudulle on muodostunut elinvoimainen startup- ja kasvuyritysten sekä pääomasijoittajien verkosto. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten sijainti alueella pitää yllä osaavan työvoiman tarjontaa. Lisäksi kaupungin laatutekijät, kuten elämänlaatu, kulttuuri, kaupunkikuva ja monipuoliset palvelut, helpottavat kansainvälisten ja kotimaisten osaajien houkuttelua. Helsingin kestävään kasvuun ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet (kuten kiertotalouden edistäminen) tukevat myös omalta osaltaan kaupungin mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä sekä yritysten sijaintipaikkana että ihmisten kotipaikkana. (Lue lisää: Kestävä kasvu ja vastuullisuus.)