Strategiakausi 2013–2016

Hankintoja on strategiakauden aikana kehitetty ja toteutettu kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Hankintaosaamista on parannettu mm. vuosittaisilla kaupungin hankintojen ajankohtaispäivillä, joita on järjestetty yhteistyössä hankintakeskuksen, Oiva Akatemian sekä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kesken. Erilaisia hankintoja tukevia sisältöjä, kuten hankintakäsikirjaa, kestävien hankintojen opasta ja asiakirjamalleja on myös tuotettu ja kehitetty. Lisäksi hankintakeskus on toteuttanut pääkaupunkiseudun kuntien kanssa yhteisiä kestävien hankintojen koulutustilaisuuksia. Hallintokuntien hankintaosaamista on kehitetty aktiivisesti myös hankintakeskuksen hankintapalveluiden tuottaman käytännön neuvontatyön ja kilpailutustuen kautta.

Markkinoiden terveeseen toimintaan ja harmaan talouden torjuntaan on kiinnitetty huomiota. Pienet ja keskisuuret yritykset on strategialinjausten mukaisesti pyritty huomioimaan kaupungin tarjouskilpailuissa. Tutkittua tietoa asiasta ei kuitenkaan ole käytettävissä. Kilpailutusten valmistelutyöhön on osallistettu markkinatoimijoita tietopyyntöjen ja teknisten vuoropuhelujen kautta.

Vuonna 2013 tehdyn sisäisen sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen yhteydessä keskitettiin hankintoja sekä Koskelan ja Kustaankartanon varastotoiminnat hankintakeskukseen. Kaupungin toiminnallisen kokonaisuuden kannalta keskeinen konsernirakenne on huomioitu kaikissa niissä hankintakeskuksen yhteishankinnoista, joiden on katsottu palvelevan myös konserniyhteisöjen tarpeita. Hankintapäätökset näissä hankinnoista on tehty sekä hankintakeskuksen että Helsingin Konsernihankinta Oy:n nimissä.

Hankinnan tietojärjestelmiä on kehitetty erityisesti sähköisen kilpailuttamisen ja sopimushallinnan osalta. Kaupunki on jatkanut hankintakeskuksessa vuonna 2012 käyttöönotetun sähköisen kilpailutusjärjestelmän (Cloudia) hyödyntämistä. Uutena hankintamenettelynä käytettiin vuonna 2013 ensimmäisen kerran sähköistä huutokauppaa. Menettelyn avulla on saavutettu merkittäviä taloudellisia säästöjä edellisiin sopimuskausiin verrattuna. Helsinki otti kaupunkiyhteisen sopimushallintajärjestelmän käyttöön vuoden 2016 alkupuolella. Järjestelmän käyttöä laajennetaan parhaillaan koko organisaatioon.

Kaupunginkanslian vetämän Tilauksesta maksuun -hankkeen kokonaistavoitteena on tilauksesta maksuun -prosessin järjestäminen huomioiden erityisesti nykytilanteessa kaupunkiyhteisten ratkaisujen ulkopuolelle jääneet hankinnat.

Kestävän kehityksen kriteerien käyttö hankinnoissa on lisääntynyt. Hankintakeskus arvioi jokaisen tekemänsä yhteishankintakilpailutuksen valmistelussa, millä tavoin ympäristönäkökulma voidaan hankinnassa huomioida. Tällaisiksi kilpailutuksiksi katsotaan ne, joissa ympäristönäkökulma on mukana joko pakollisissa vaatimuksissa tai tarjousten vertailukriteereissä. Kaupunki on osallistunut aktiivisesti kansainväliseen hankintojen kestävän kehityksen yhteistyöhön.

Hankintakeskuksen kilpailuttamien sopimustuotteiden valikoimissa on runsaasti ympäristömerkittyjä tai merkkien vaatimukset täyttäviä tuotteita. Tämän lisäksi useissa tuoteryhmissä on tarjolla kierrätysmateriaalia hyödyntäviä ja maatuvia tuotteita tai niiden osia. Ympäristökriteerien käytön edistämisen lisäksi kilpailutuksissa on pyritty myös muilla tavoin vastuulliseen hankintaan ja kestävän kehityksen mukaiseen toimitusketjuun. Esimerkiksi reilun kaupan tuotteiden saatavuutta kaupungin tuotevalikoimassa on lisätty. Helsinki on ollut Reilun kaupan kaupunki vuodesta 2013 alkaen.

Helsinki osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaan Hankinnoista duunia -hankkeeseen (Handu). Hankkeessa pilotoidaan työllistämisehdon soveltamista julkisissa hankinnoissa.

Innovatiivisia julkisia hankintoja on edistetty ja kehitetty paitsi joillakin käytännön hankintaprojekteilla, myös mm. kansallisessa Procu-Inno -hankkeessa, jossa hankintakeskus oli yksi hankekumppaneista. Myös muita tätä teemaa tukevia ja sivuavia hankkeita on käynnissä.

Tulevaisuuden ennakoinnit

Julkiset hankinnat ovat merkittävä osa kansantaloutta, ja niiden tekemiseen kohdistuu huomattavia yhteiskunnallisia ja poliittisia paineita. Kansalaismielipide ja asiasta käytävä poliittinen keskustelu korostavat erityisesti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioimista julkisissa hankinnoissa. Julkisten hankintojen innovatiivisuus on valtionhallinnon ja muun julkisen sektorin asiaa sivuavissa ja käsittelevissä strategioissa toistuva teema. Hankintojen tekeminen markkinoiden hyvää toimintaa ja tervettä elinkeinorakennetta tukevalla tavalla on yhteiskunnallisesti tärkeä ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toiminnasta vastaavien eturyhmien jatkuvasti esille nostama teema.

Kansallinen sote- ja maakuntauudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan huomattavasti hankinnan toimintaympäristöön. Organisaation ja työnjaon näkökulmista asia huomioidaan jo kaupungin johtamisuudistuksessa, mutta hankintojen ja logistiikan kokonaisuuden ohjaamisen kannalta sote- ja maakuntauudistus tulee huomioida laajemmin toiminnan suunnittelussa.

Vuoden 2017 alussa uudistunut hankintalainsäädäntö vaikuttaa osaltaan hankintojen tekemiseen ja niissä käytettyihin menettelyihin. Säädösympäristön muuttuminen edellyttää myös Helsingin kaupungilta panostamista hankintoihin liittyvien prosessien yhdenmukaistamiseen ja selkeyttämiseen.

Johtamisuudistus edellyttää hankintojen ohjaamisen ja sitä varten luotavan keskushallinnon ja toimialojen välisen yhteistyömallin huolellista suunnittelua ja toteuttamista. Hankintoihin liittyvä ohjaustyö tullaan uuden organisaation toiminnan vakiinnuttua integroimaan osaksi yleistä talouden ohjausta ja yhteistyömallia.

Lisää uusi kommentti